Benchmark producten

Naast onze eigen onderzoeksproducten (maatwerk), bieden we een aantal benchmark producten aan. Metingen, onderzoeken en methoden die zijn ontwikkeld door ministeries of het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), die werken met een standaardaanpak en vragenlijst.
We verzorgen hierbij graag kwalitatieve verdieping, extra vragen, rapportages of (activatie) workshops.

Waarstaatjegemeente Burgerpeiling

Inzicht en vergelijking, daar draait de benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’ in het kort om. Onderdeel hiervan is de VNG Realisatie (voorheen KING) Burgerpeiling.

Deelname aan de burgerpeiling geeft inzicht in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties, op uiteenlopende velden. I&O Research heeft als kennispartner van VNG Realisatie (voorheen KING) veel ervaring met het uitvoeren van burgerpeilingen voor gemeenten. Hierdoor zijn wij als bureau optimaal in staat een onderzoek snel en efficiënt op te zetten volgens de richtlijnen van VNG Realisatie (voorheen KING). Met onze brede expertise op het terrein van lokaal- en regionaal-economisch onderzoek plaatsen wij de onderzoeksuitkomsten in perspectief en geven handvatten voor verbetering.

Verder lezen

Waarstaatjegemeente Ondernemerspeiling

Ondernemers zijn belangrijk voor het economisch functioneren en het lokale vestigingsklimaat. Inzicht in de beleving van ondernemers en hun wensen over de dienstverlening van gemeenten is daarom essentieel. We kunnen de door VNG-Realisatie (voorheen KING) ontwikkelde benchmark Ondernemerspeiling voor u uitvoeren. Hiermee krijgt u een representatief beeld van hoe ondernemers de gemeentelijke dienstverlening ervaren. Het onderzoek levert handvatten voor verbetering. Indien gewenst brengen we ondernemers letterlijk bij u aan tafel of organiseren we een Klantreis. Maatwerk is uiteraard altijd mogelijk. Het onderzoeken laat zien wat ondernemers vinden van uw gemeente op vijf thema’s:


  • bedrijfsomgeving
  • gemeentelijke dienstverlening
  • relatie ondernemer - gemeente
  • gemeentelijke heffingen en regeldruk
  • ondernemingsklimaat

Verder lezen

 

 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Hoe denken de Wmo-cliënten van uw gemeente over de hulp die zij krijgen? Hoe ervaren zij de dienstverlening van de gemeente hierbij? Deze vragen worden beantwoord in de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken Wmo die elke gemeente jaarlijks voor 1 juli moet uitvoeren én aanleveren.

I&O Research helpt u graag bij deze onderzoeken. Het sociaal domein is een van onze expertisegebieden. Wij voerden in 2017 ruim 70 cliëntervaringsonderzoeken Wmo voor gemeenten uit. We werken conform de richtlijnen en wettelijke verplichtingen en bieden daarnaast ruimte voor maatwerk.

Verder lezen

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Vinden jongeren en ouders dat de hulp die zij ontvangen vanuit de Jeugdwet hen voldoende ondersteunt? Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd biedt gemeenten inzicht in de ervaringen van de cliënten met Jeugdhulp. Maar helaas komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat gemeenten moeite hebben met het duiden van deze onderzoeken vanwege een tegenvallende respons.

Bij I&O Research is dit minder aan de orde: met een gemiddelde responspercentage van 22 procent over 60 gemeenten weten we waar we over praten. We hebben alle middelen en kennis in huis om te komen tot duidelijke en representatieve onderzoeksresultaten. Ook de mogelijkheden voor kwalitatief onderzoek zijn divers. De uitkomsten bieden daarmee betrouwbare inzichten in relatie tot Jeugdhulp en vormen aanknopingspunten ter verbetering van het beleid.

Verder lezen

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een grootschalig landelijk onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS. De vraagstelling richt zich op veiligheidsbeleving, slachtofferschap, leefbaarheid en waardering voor gemeenten en politie in relatie tot hun taken veiligheidstaken. Behalve de landelijke dataverzameling voeren wij op verzoek gemeenten en regio’s analyses uit. We rapporteren over de veiligheid per wijk, kern of stadsdeel of maken desgewenst regionale analyses. Verder kunnen we de uitkomsten vergelijken met het landelijke beeld. We bieden maatwerk met aanvullende vragen toegespitst op lokale thema’s.

Verder lezen