Verkeer & Vervoer

Verkeer en vervoer ontstaan overal waar mensen en bedrijven actief zijn. In Nederland is de verkeersintensiteit hoog, vergeleken met andere landen. Dat heeft vooral te maken met de hoge bevolkingsdichtheid en daarnaast met het vele vrachtverkeer. Personenverkeer en goederenverkeer gebruiken samen dezelfde infrastructuur. De invloed van de economische crisis was merkbaar op de Nederlandse wegen. Inmiddels lijkt de filedruk vanwege het economisch herstel weer toe te nemen.

I&O Research vindt en bevraagt uiteenlopende gebruikers van het (vaar)wegen- en ov-net: van automobilisten en verladers op specifieke trajecten tot en met bus- en treinreizigers. Van fietsers en vrachtwagenchauffeurs tot de recreatievaart en loodsen. Dit levert beleidsmakers inzicht in gedrag van reizigers en hun beleving van de infrastructuur en het openbaar vervoer.

Gedrag en beleving weggebruikers

Inzicht in het gedrag en de beleving van weggebruikers is een waardevol hulpmiddel bij het verbeteren van de kwaliteit van infrastructuur. En bij het helpen prioriteren van investeringen en de toon en boodschap van de communicatie. Weggebruikersonderzoek bestaat uit het meten van het gedrag en de beleving en mening van (vaar)weggebruikers over uiteenlopende aspecten van de infrastructuur en de reis. Verkeersveiligheid, draagvlak voor maximum snelheid, ledverlichting, duidelijkheid van borden, informatievoorziening rondom wegwerkzaamheden en alcoholgebruik in het verkeer zijn onderwerpen die hierbij aandacht krijgen. De methode varieert van (online) focusgroepen en face-to-face-onderzoek tot kwantitatief online panelonderzoek en het rijden van trajecten.

Klanttevredenheid openbaar vervoer

Hoe tevreden zijn reizigers over het openbaar vervoer in de regio? Inzicht in de tevredenheid van reizigers is zowel van belang voor de vervoerders als voor de ov-autoriteiten. Voor diverse opdrachtgevers voeren we klanttevredenheidsonderzoek onder reizigers uit.

Mobiliteitspanels

We kunnen voor u een gebruikerspanel opzetten dat feedback geeft over de kwaliteit van wegen, fietspaden, het openbaar vervoer of vaarwegen in een bepaald gebied. De panelleden worden regelmatig bevraagd maar kunnen bijvoorbeeld ook met hun smartphone direct problematische situaties kenbaar maken. Deze informatie is direct te gebruiken in het kader van beheer en onderhoud. De panels kunnen bestaan uit een representatieve groep inwoners van een bepaalde regio maar ook uit specifieke gebruikersgroepen zoals ov-reizigers, fietsers, professionele vervoerders, recreatieve schippers of beroepsvaarders.

Stationsbeleving

Naast het in kaart brengen van tevredenheid tijdens het reizen met openbaar vervoer, brengen we voor u ook de mening van reizigers over stations in kaart. Aan reizigers vragen we of men tevreden is met de aanwezige voorzieningen, looproutes en informatievoorziening op de stations. Dit geeft inzicht in de mate waarin investeringen effect sorteren en biedt sturingsinformatie voor het verbeteren van de dienstverlening.

Sinds 2013 voeren we in opdracht van NS Stations en ProRail de Stationsbelevingsmonitor uit. Voor deze monitor vindt elk kwartaal op een groot aantal stations face-to-face-onderzoek plaats naar de tevredenheid met voorzieningen. Daarnaast hebben we voor Stadsregio Amsterdam op een groot aantal knooppunten in de regio reizigers gevraagd naar hun beleving van deze knooppunten.