Veiligheid & leefbaarheid

Onze veiligheid staat nadrukkelijk in de schijnwerpers, zowel op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Dagelijks zijn er berichten in de media over bedreiging van onze persoonlijke vrijheid, de (vrees voor) criminaliteit en agressie op straat of op het werk. De bedreigingen van de veiligheid, zo ervaren velen, worden pluriformer en talrijker. Tegelijkertijd stellen burgers hoge eisen aan de overheid om hun veiligheid te garanderen. Op dit snijvlak zeten wij ons door middel van beleidsgericht onderzoek in voor beter onderbouwde keuzes van overheden ten aanzien van veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken.

We hebben diverse experts in huis die onder meer ervaring hebben met onderzoek en analyses naar thema’s rond een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Zo voeren we onder meer onderzoek uit naar veiligheidsbeleving en slachtofferschap, veilige publieke taak (agressie en geweld tegenover ambtenaren en bestuurders), openbare orde en veiligheid (preventief fouilleren, cameratoezicht, veilig uitgaan), crisiscommunicatie en alertering. Op het gebied van de leefbaarheid doen we onderzoek naar de waardering voor de openbare ruimte en sociale cohesie en bijvoorbeeld ook opinieonderzoek naar het draagvlak voor de opvang van asielzoekers en overlast van specifieke voorzieningen zoals skaeve huse en windmolenparken. 

Wilt u eens vrijblijvend praten met een van onze experts? Neemt u dan contact op met Jaap Bouwmeester (06-50604828) of
Frank ten Doeschot (053-2005221).

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor richt zich onder meer op veiligheidsbeleving, slachtofferschap, leefbaarheid en waardering voor gemeenten en politie in relatie tot hun taken veiligheidstaken. We voeren de jaarlijkse landelijke meting uit door middel van een grootschalige enquête in samenwerking met het CBS in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Naast het landelijke veldwerk voeren wij op verzoek lokale en regionale analyses uit en rapporteren over de uitkomsten in opdracht van gemeentelijke deelnemers en regio’s.    

Veiligheidsanalyse en wijkveiligheidsscans

Om de uikomsten van de Veiligheidsmonitor en andere gegevens over de veiligheidssituatie te kunnen vertalen naar een integraal veiligheidsplan kunnen we op verschillende manieren ondersteuning bieden. In een veiligheidsheidsanalyse of wijkveiligheidsscan combineren we de enquête-uitkomsten met registratiegegevens van de politie en interviews met stakeholders op wijk- en/of kernniveau. De uitkomsten zijn te gebruiken als feitenbasis voor een integraal veiligheidsplan. Een interactieve sessie met de raad om prioriteiten in de aanpak te formuleren kan hiervan ook onderdeel uit maken.

Veilige publieke taak en integriteit

Medewerkers met een publieke taak dienen hun werk te doen in een soms agressieve en bedreigende omgeving. We doen onderzoek  naar de aard en omvang van inbreuken op de veiligheid van bestuurders, ambtenaren en andere met een publieke functie. In het verlengde daarvan analyseren we de aanpak van publieke instellingen gericht op een veilige en integere uitvoering van hun publieke taken. Welke successen worden er geboekt om agressie en geweld zoveel mogelijk te voorkomen en slaagt men er in om adequate nazorg te bieden aan slachtoffers?

Lokale aanpak openbare orde en veiligheid

We ondersteunen gemeenten bij hun rol voor de lokale openbare orde en veiligheid. Zo doen we onderzoek naar het draagvlak voor en de meerwaarde van bijvoorbeeld preventief fouilleren, cameratoezicht en veilig uitgaan.

Opiniepeilingen en draagvlakonderzoek

Tal van gemeenten worden geconfronteerd met felle reacties op het voornemen een azc in hun gemeente te vestigen. Ook andere voorzieningen en plannen (skaeve huse, bouw van een moskee, aanleg windmolenparken) kunnen aanleiding zijn voor maatschappelijk protest. Door middel van meningspeilingen is inzichtelijk te maken hoe omwonenden tegenover de plannen staan en bovenal wat de achtergronden van de protesten zijn. Op basis daarvan kunnen gemeenten voorzieningen en maatregelen treffen om de ongerustheid en de verwachte nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.