Werk, Zorg & Jongeren

Sinds de decentralisaties van 1 januari 2015 hebben gemeenten een aanzienlijke uitbreiding van hun verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van welzijn, maatschappelijke participatie en zorg. Ook de regie op het beleid rondom werkzoekenden, arbeidsgehandicapten en de aansluiting tot de arbeidsmarkt ligt nu bij gemeenten.

Deze nieuwe taken stellen gemeenten voor de uitdaging hun dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van burgers. Daarbij moeten ze samen met andere partners een integraal samenhangend beleid voeren en goed zicht houden op het bereik en de effecten van de gedane inspanningen.

Ook instellingen zijn mede door stijgende kosten genoodzaakt op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen die leiden tot een meer effectieve en efficiënte uitvoering van de zorg.

I&O Research is goed thuis in onderzoek en advies rond deze thema’s. Wij ondersteunen gemeenten en instellingen om inzicht te krijgen op de actuele ontwikkelingen en de effecten te laten zien van het gevoerde beleid op inwoners. Op eigen initiatief – maar in samenwerking met vakblad Zorg & Welzijn – voert I&O Research periodiek landelijk onderzoek uit om te monitoren wat burgers hiervan merken, hoe de tevredenheid met de zorg en de zelfredzaamheid zich ontwikkelen.

Tevredenheid zorg in sociaal domein gedaald na decentralisaties.

We doen onderzoek naar de verschillende aspecten in het sociale domein: de participatiewet, armoede en schulden, de Wmo en de maatschappelijke participatie.

Onderzoek van I&O Research biedt overheden en instellingen snel en betrouwbaar inzicht in doelgroepen, klanttevredenheid en effecten van beleid.

Meer weten?
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact op met:

Cliëntervaringen Wmo

Gemeenten hebben hun Wmo-beleid omgevormd op basis van uitgangspunten als ‘eigen kracht’, ‘sociale cohesie’ en ‘vraagsturing’. De burger, die acteert als een actieve, zelfredzame participant en de zorgaanbieders en het bedrijfsleven zijn de belangrijkste partners voor gemeenten. I&O Research ondersteunt gemeenten met onderzoek en advies. Een van de terugkerende thema's is cliëntervaringen in de Wmo.

Verantwoordingsverplichting
Ieder jaar voeren gemeenten in het kader van de verantwoordingsverplichting vóór 1 juli het Wmo-cliëntervaringsonderzoek uit. Voor dit cliëntervaringsonderzoek kunt u bij I&O Research terecht.

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De gemeente is vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de Wwb (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

Welke kansen en mogelijkheden biedt de Participatiewet voor gemeenten, doelgroepen, maatschappelijke partners en het lokale bedrijfsleven? I&O Research doet onderzoek aan zowel de werkgevers- als de cliëntkant. Hoe ervaren zij de dienstverlening? En staan werkgevers open voor mensen met een arbeidsbeperking?

Armoedemonitor

De economische crisis wordt in veel Nederlandse huishoudens gevoeld. Een groeiend aantal gezinnen kampt met betalingsachterstanden; zzp’ers en kleine zelfstandigen raken in de problemen. De armoedemonitor geeft inzicht in de mate waarin armoede voorkomt, de grootste risicogroepen, de gevolgen voor de maatschappelijke participatie, het bereik en de doelmatigheid van lokaal armoedebeleid.

Discriminatie, tolerantie, diversiteit

Pesten, buitensluiten, discriminatie en ongelijke behandeling zijn nog steeds aan de orde van dag op school, op het werk en in het openbare leven. Deze verschijnselen kunnen verstrekkende persoonlijke gevolgen hebben en worden door slachtoffers vaak niet gemeld. Onderzoek van I&O Research naar discriminatie, tolerantie en diversiteit geeft inzicht in de mate waarin uitsluiting en discriminatie voorkomen, wat de achtergronden daarvan zijn en hoe slachtoffers dit ervaren. Met de uitkomsten kunnen betrokken organisaties preventie- en antidiscriminatiebeleid vormgeven.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn in het nieuwe beleid belangrijker geworden. Er wordt een groter beroep op mantelzorgers en vrijwilligers gedaan. Maar hoe gaat het met de mantelzorgers en vrijwilligers? Zijn het meer schouders die de lasten dragen of komen er meer lasten op dezelfde schouders? Onderzoek onder deze doelgroep geeft inzicht in de omvang van de doelgroep en de mate waarin zij het vrijwilligerswerk en/of de mantelzorg nog aankunnen.

Meten van resultaten

Met de invoering van de nieuwe Wmo 2015 heeft een deel van de gemeenten er voor gekozen om te werken met resultaatgerichte financiering. Bij deze manier van financieren vergoedt een gemeente zorgverleners niet meer het aantal uren dat is ingezet. De zorgverlener krijgt daarvoor in de plaats een budget waarmee een resultaat moet worden behaald. Belangrijk is dat er duidelijke afspraken zijn over welk resultaat wordt behaald. In dit onderzoek doen we bij de cliënten onderzoek naar de afspraken die zijn gemaakt en de mate waarin de resultaten zijn gehaald volgens de cliënten. Hiermee wordt inzicht verkregen in de mate waarin aanbieders de resultaten behalen zoals afgesproken.

Op eigen kracht verder

Gemeenten sturen na de decentralisaties steeds meer op eigen kracht en zelfredzaamheid. Mensen krijgen minder snel een maatwerkvoorziening maar worden doorverwezen naar voorliggende voorzieningen. Ook bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen wordt een beroep gedaan op wat mensen nog wel zelf kunnen. Maar lukt het burgers ook om hun eigen kracht in te zetten? Hoe ervaren zij dit? En is er een groep cliënten of problemen waarbij dit beter of minder goed lukt? Met dit onderzoek krijgt u inzicht in bovenstaande vragen en kunt u de zelfredzaamheid in uw gemeente nog verder versterken.

Arbeidsmarktonderzoek

Onder de grote paraplu van arbeidsmarktonderzoek valt een veelheid van soorten onderzoek die alle arbeidsgerelateerd zijn. I&O Research heeft jarenlange ervaring met dit type onderzoek en heeft voor veel klanten kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd, waaronder: de rijksoverheid, gemeenten, vakorganisaties, het UWV. Kijk voor een uitgebreid overzicht van de vele onderzoeken die we verricht hebben op deze link.