Economie & Ruimte

I&O Research biedt actueel economisch inzicht en perspectief voor gemeenten, regio’s en economische sectoren. Bijvoorbeeld met gerichte data over werkgelegenheid en bedrijven door die data te vertalen naar economische beleidsprogramma’s en visies. Ook laten we ondernemers aan het woord en zoomen we in op specifieke branches zoals de detailhandel en recreatie.

Wat de detailhandel betreft zijn we de specialist in het in kaart brengen van koopgedrag en koopstromen, essentiële sturingsinformatie voor regionale en provinciale afstemming van detailhandelsbeleid en voor (de aanpak van) de herstructurering van winkelgebieden.

Daarnaast zijn we actief met het uitvoeren van peilingen rondom winkeltijden: moeten / mogen de winkels op zondag open? En hoe functioneren die koopzondagen eigenlijk?

Met het instrument ‘Markt van Morgen’ ontwikkelen we een breed gedragen verbeterplan voor warenmarkten, waarbij verzelfstandiging van de markt een van de mogelijke middelen is.

De sector Recreatie en Toerisme is voor veel gemeenten en regio’s inmiddels een meedragende sector geworden. I&O Research brengt de ontwikkeling en de kansen van de sector in beeld.  

In de participatiemaatschappij en in ‘triple helix’ verband is kennisuitwisseling tussen overheid en ondernemers van groeiend belang. Welke behoeften hebben ondernemers, wat verwachten ze van hun gemeente en wat zijn hun investeringsdoelen. Wij weten ze te bereiken en deze informatie op tafel te krijgen.

Meer weten?
Neem voor informatie contact op met:
Thijs Lenderink, 06-26252505

Koopgedrag en koopstromen

Jarenlang lag het accent in de detailhandel op uitbreiding van het aantal meters. Inmiddels is er een omslag naar ‘betere meters’. In dit veranderende perspectief moeten beleidsbepalers en ondernemers nog beter letten op veranderingen in het koopgedrag van consumenten. Wij brengen het koopgedrag van uw inwoners in beeld door ze te vragen waar ze welke producten kopen en waarom daar. Door koppeling van bestedingscijfers en het aantal detailhandelsmeters brengen we daarbij ook het economisch functioneren van de detailhandel per branche en per aankooplocatie in beeld. Resultaten van onze koopstroomonderzoeken zijn te vinden op onze site www.koopstromen.nl.    

Zie ook I&O Nieuws:

Economie in beeld

De economische ontwikkeling van gemeenten en regio’s is sterk afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen. Maar natuurlijk is er ook een eigen dynamiek door de aanwezigheid van stuwende en verzorgende bedrijvigheid, de mate van clustervorming en regionale oriëntatie.

Voor een adequaat toekomstig economisch beleid is een helder beeld van de economische positie en ontwikkeling nodig. De onderzoekers van het team Economie & Ruimte kunnen opdrachtgevers met verschillende producten en diensten ondersteunen.

Is een basis voor beleid gewenst, dan is de economische foto een passend product. De foto is opgebouwd uit een breed scala van economische kengetallen die gezamenlijk een compleet en actueel beeld geven van de economische structuur van een gemeente of regio. Wilt u een op maat ontwikkelde economische monitor? Onze expertise is ook gericht op procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij ontwikkeling van economische monitoring. Input voor visie- en agendavorming is mogelijk door uitvoering van een SWOT-analyse, welke we vervolgens vertalen naar actielijnen en (desgewenst) een economisch actieprogramma.

Ondernemerspeiling

Ondernemers zijn niet alleen belangrijk voor het economisch functioneren en het vestigingsklimaat. Ze bepalen ook mede de leefbaarheid in gemeenten. Inzicht in de beleving van ondernemers en hun wensen over de dienstverlening van gemeenten is daarom essentieel.

Met onze ondernemerspeilingen realiseren we voldoende respons om valide uitspraken te doen. Indien nodig brengen we ondernemers letterlijk bij u aan tafel. Wij maken desgewenst gebruik van de door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) ontwikkelde vragenlijst. Maatwerk is uiteraard mogelijk.

De door KING ontwikkelde ondernemerspeiling meet de tevredenheid en de beleving van de lokale ondernemers. De peiling laat zien wat ondernemers vinden van uw gemeente op vijf thema’s:

  • bedrijfsomgeving
  • gemeentelijke dienstverlening
  • relatie ondernemer - gemeente
  • gemeentelijke heffingen en regeldruk
  • ondernemingsklimaat

Klik hier voor de flyer Ondernemerspeiling.

Zie ook I&O Nieuws:

Wij kunnen ook een "Waarstaatjegemeente"-onderzoek voor u uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.

Onderzoek naar winkeltijden (zondagopenstelling)

Veel gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren hun winkeltijdenverordening aangepast met als doel winkels de mogelijkheid te geven (vaker) op zondag open te gaan.

Wat zijn de ervaringen met die (frequentere) zondagopenstelling? Hebben de winkels die open zijn er baat bij? Wat vinden winkeliers van de huidige verordening? En wat zijn de effecten voor winkels die niet open zijn? Wat vinden inwoners van de verruiming van de winkeltijden? Heeft het hun koopgedrag op zondag en door de week veranderd? Wat zijn de ervaringen van het winkelpersoneel?

Deze en andere vragen komen aan bod in evaluaties die I&O Research uitvoert voor gemeenten. Dat doen we ook voor gemeenten die geen zondagopenstelling kennen en willen weten wat het draagvlak daarvoor bij hun inwoners is. Voor alle gemeenten bieden we een maatwerkoplossing die past bij de schaal en kenmerken van de gemeente. In de afgelopen jaren hebben ruim twintig gemeenten gebruik gemaakt van onze kennis en expertise ten aanzien van zondagopenstelling van winkels. 

Zie ook I&O Nieuws:

'De Markt van Morgen'

Veel warenmarkten hebben behoefte aan een meer professionele organisatie en een hernieuwde gezamenlijke focus op de klant. Een bedrijfsmatige aanpak van een warenmarkt vereist vaak een andere taak- en rolverdeling tussen gemeenten en marktondernemers.

I&O Research ondersteunt gemeenten en ondernemers bij dit transformatieproces naar een vernieuwde, soms zelfs volledig verzelfstandigde markt, een ‘Markt van Morgen’. Dat doen we door stakeholders bijeen te brengen en met bezoekers en ondernemers op de markt te spreken. Dat vertalen we in een businessplan voor de vernieuwde markt waarin marketing, begroting en taakverdeling zijn opgenomen. Onze aanpak sluit goed aan bij de behoefte die veel gemeenten hebben om hun markt kostendekkend te krijgen of te houden. En bij de wens van gemeenten en ondernemers op en rond de markt voor een goed functionerende markt, als waardevolle aanvulling op het voorzieningenniveau.

In aanvulling op de specifieke trajecten gericht op ‘de Markt van Morgen’ kunt u bij ons ook terecht voor marktonderzoeken die het functioneren van de markt in beeld brengen. Belangrijk voordeel daarbij is dat we beschikken over een uitgebreide set van referentiecijfers, zodat we het functioneren van markten goed in perspectief kunnen plaatsen. Indien gewenst, vullen we het marktonderzoek aan met een SWOT-analyse en concreet actieprogramma.

Klik hier voor de flyer Kostendekkende warenmarkten.

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Actuele kennis van lokale en regionale werkgelegenheid en arbeidsmarkt is onmisbaar voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs. I&O Research verzamelt en ontsluit werkgelegenheids- en arbeidsmarktinformatie. Wij onderhouden regionale en provinciale werkgelegenheidsregisters en ondersteunen het landelijk vestigingenregister LISA.

Op basis van dit register brengen we de ontwikkeling van werkgelegenheid voor ieder gewenst gebied in beeld, waarbij sinds kort ook de toegevoegde waarde van de arbeidsplaatsen berekend kan worden. Daarnaast voeren we onderzoek op maat uit naar de arbeidsmarkt (sectoraal of regionaal), arbeidsmarktvertrouwen, baantevredenheid en –oriëntatie en medewerkersonderzoeken.

Recreatie en Toerisme

Recreatie en toerisme zijn in veel gemeenten een belangrijk thema. Vanuit verschillende invalshoeken is er aandacht voor R&T. Zo is er het economisch belang van de sector, het belang van recreatie als vrijetijdsbesteding (o.a. cultuurparticipatie) en in toenemende mate wordt ook de relatie gelegd met natuurbeleving.

De recreatieve sector wordt in toenemende mate gezien als een stuwende kracht voor steden en regio’s. Binnensteden, attracties, recreatiegebieden en -evenementen zorgen voor economische spin-off voor een groter gebied. Voorbeelden van bijpassende onderzoeksproducten zijn onder meer evenementenmonitoring, R&T-sector in cijfers, specifieke beleidsonderzoeken zoals permanente bewoning van recreatieparken en druktebeeldinventarisaties.

Onze onderzoekers hebben veel ervaring met het thema Natuurbeleving. In welke mate zijn toeristisch-recreatieve imago’s gekoppeld aan natuur en welke rol speelt natuur bij recreatief bezoek? In het verlengde van natuur(beleving) is duurzaamheid een onderzoeksitem dat aan gewicht wint, zowel onder burgers en ondernemers als in beleid. Het afgelopen jaar hebben we meerdere draagvlakpeilingen over duurzaamheid uitgevoerd.