Economie & Ruimte

I&O Research biedt actueel economisch inzicht en perspectief voor gemeenten, regio’s, provincies, ondernemersverenigingen en andere partijen. We brengen via kwantitatief en kwalitatief onderzoek de ervaringen van ondernemers met gemeentelijke dienstverlening, vergunningverlening en werkgeversondersteuning in beeld. We zoomen in op specifieke branches en sectoren zoals de detailhandel, de logistieke sector en recreatie & toerisme. I&O Research is dé specialist in het in kaart brengen van koopgedrag en koopstromen, essentiële sturingsinformatie voor detailhandelsbeleid en voor (de aanpak van) herstructurering van winkelgebieden. We voeren rekenkameronderzoeken met economische thema’s uit. Ten slotte brengen we het draagvlak onder verschillende doelgroepen voor (politiek) gevoelige onderwerpen zoals koopzondagen, kermislocaties, nachthoreca, parkeerbeleid en ambulante handel helder in beeld. Zodat u beter onderbouwde beslissingen kunt nemen. 

Meer weten?
Neem voor informatie contact op met:
Thijs Lenderink, 06-26252505

Economie, werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Actuele kennis van de lokale en regionale werkgelegenheid en arbeidsmarkt is onmisbaar voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs. De economische ontwikkeling van gemeenten en regio’s is sterk afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen. Maar natuurlijk is er ook een lokale dynamiek door de werkgelegenheidsstructuur, aanwezigheid van economische clusters, woningmarkt en door de (culturele) aantrekkingskracht op consumenten en toeristen. Een effectief economisch beleid vraagt om een helder beeld van de economische positie en toekomstige ontwikkelingen. De onderzoekers van het team Economie & Ruimte kunnen opdrachtgevers hierbij met verschillende producten en diensten ondersteunen.

I&O Research verzamelt en ontsluit werkgelegenheids- en arbeidsmarktinformatie. Wij onderhouden provinciale werkgelegenheidsregisters en ondersteunen het landelijk vestigingenregister LISA. Op basis van deze data brengen we de ontwikkeling van werkgelegenheid in beeld voor ieder gewenst gebied en sector. Met behulp van datascience kunnen we verbanden ontdekken en data vertalen naar inzichten. Binnensteden, attracties, recreatiegebieden en -evenementen zorgen voor economische spin-off voor een groter gebied. Wij monitoren evenementen (leisure), brengen de R&T-sector in beeld en voeren specifieke beleidsonderzoeken uit zoals onderzoek naar permanente bewoning op recreatieparken en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Daarnaast voeren we onderzoek op maat uit naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, werkgeversinstrumenten, arbeidsmarktvertrouwen, baantevredenheid en –oriëntatie en medewerkerstevredenheid.

Zie ook I&O Nieuws:

Metaalindustrie sterk in zuid en oost Nederland

Binnenvaartschippers tevreden over Nederlandse vaarwegen

Waar zijn onze manschappen gelegerd?

Hoe werkgevers naar personeel zoeken

I&O Research voert KTO uit voor KVK

Koopstromen en koopgedrag

Jarenlang lag het accent in de detailhandel op uitbreiding van het aantal meters. Inmiddels is er een omslag naar ‘betere meters’. In dit veranderende perspectief moeten beleidsbepalers en ondernemers nog beter letten op het veranderende koopgedrag van consumenten. Wij brengen het koopgedrag van uw inwoners en bezoekers in beeld door ze te vragen waar ze welke producten kopen en waarom daar. Doordat we bestedingscijfers koppelen aan het aantal detailhandelsmeters brengen we daarbij ook het economisch functioneren van de detailhandel per branche en per aankooplocatie in beeld. Hiermee kunt u beleid op maat ontwikkelen. Resultaten van onze koopstroomonderzoeken zijn te vinden op onze website www.koopstromen.nl. De meest recente uitkomsten van het Randstad Koopstromenonderzoek 2018, met factsheets per aankooplocatie vindt u hier.

Zie ook I&O Nieuws:

Fysieke winkels wisselen stuivertje met webwinkels en horeca

Online shoppen vooral effect op middelgrote steden

Seminar Koopstromen & Winkelgedrag stimuleert discussie

Winkelgedrag: “Dichter bij huis en vaker vanuit huis”

Omgevingswet en de rol van de overheid

De Omgevingswet vraagt een andere rol van de overheid. Wij brengen voor u in beeld hoe ondernemers hier tegenaan kijken, waar zij behoefte aan hebben en hoe zij zelf kunnen en willen bijdragen aan gewenste ontwikkelingen. Inzicht in de beleving van ondernemers en hun wensen over de dienstverlening van gemeenten is daarom essentieel. We kunnen de door VNG-Realisatie (voorheen KING) ontwikkelde benchmark Ondernemerspeiling voor u uitvoeren. Hiermee krijgt u een representatief beeld van hoe ondernemers de gemeentelijke dienstverlening ervaren. Het onderzoek levert handvatten voor verbetering. Indien gewenst brengen we ondernemers letterlijk bij u aan tafel of organiseren we een klantreis. We bieden ook maatwerk, zoals het monitoren van de beleving van ruimtelijke kwaliteit onder inwoners, ondernemers of andere doelgroepen. We evalueren participatietrajecten en voeren met u toekomstverkenningen uit. Dit kan kwantitatief (bijvoorbeeld een woningbehoefteonderzoek of een cijfermatige analyse van de ontwikkelingen in de HTSM-sector) maar ook kwalitatief, door middel van expertinterviews of een andere vorm binnen ons uitgebreide aanbod aan kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ten slotte leveren we data om de marktruimte voor (economische) initiatieven te berekenen.  

Zie ook I&O Nieuws:

Omgevingswet, gemeentelijke voorbereidingen op schema

Waardering ondernemersklimaat vooral bepaald door ‘zachte aspecten’

Blog: Hoe de Omgevingswet de dienstverlening aan kleinere bedrijven kan verbeteren

Blog: De Omgevingswet, sneller, efficiënter en rechtvaardiger?

Draagvlakonderzoek en rekenkameronderzoek

In veel gemeenten spelen lokale thema’s die tot (politieke) verdeeldheid kunnen leiden of waarbij het (vergroten van) draagvlak bij burgers en ondernemers belangrijk is. Voorbeelden hiervan zijn (verplaatsingen van) de kermis of de warenmarkt, het veranderen van de sluitingstijden voor nachthoreca, ontwikkelingen in de zondagopenstelling van winkels, het plaatsen van windmolens en zonneparken, parkeerbeleid, gebiedsontwikkelingen, het bevorderen van duurzaam gedrag et cetera. Onze onderzoekers beschikken over politieke sensitiviteit in woord en geschrift en geven per doelgroep een representatief beeld van hun wensen en verwachtingen. Ook zoeken we naar de ruimte tussen de verschillende groepen om tot een optimale invulling van het betreffende vraagstuk te komen. Zodat u beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Naast draagvlakonderzoek voeren we ook Rekenkameronderzoek uit over uiteenlopende (economische) thema’s. Meer daarover vindt u hier.

Zie ook I&O Nieuws:

I&O Research adviseert: geen weekmarkt in centrum Bilthoven

Ook bedrijven moeten zich aan klimaatakkoord houden

Het referendum: democratisch wondermiddel of botte bijl? (Koopzondagen in Ede?)  

Graag meer windenergie, maar niet in de buurt