Burger & Bestuur

Het openbaar bestuur is sterk in beweging. De overheid kan en wil steeds minder zelf doen en er wordt meer verwacht van burgers. Met name het decentraal bestuur moet ruimte geven om burgers zelf met ideeën te laten komen en hen bij te laten dragen aan de uitvoering daarvan. Tegelijkertijd zien we bij overheden een reflex nieuwe maatregelen te treffen als er iets misgaat. Verder krijgen met name gemeenten steeds meer taken. Ze moeten alle zeilen bijzetten om deze zonder tekorten uit te voeren. Terwijl de onzekerheden zich opstapelen, vraagt de burger kwalitatief goede dienstverlening, een veilige woon- en leefomgeving en (meer) invloed op het beleidskeuzen die worden gemaakt.

In dit krachtenveld opereert ons team Burger & Bestuur. Wij bieden u verschillende onderzoeksoplossingen om burgers en doelgroepen bij het beleid te betrekken, de effecten van het beleid inzichtelijk te maken en een beeld te geven van hoe doelgroepen en stakeholders u zien en waarderen.

Dit doen we onder andere via:

 • Burger- en opinieonderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Beleidsevaluatie en rekenkameronderzoek

Wilt u eens vrijblijvend praten met een van onze experts? Neemt u dan contact op met Jaap Bouwmeester (06-50604828) of
Frank ten Doeschot (053-2005221).

Burger- en opinieonderzoek

Met ons burger- en opinieonderzoek richten we ons op de opinies van burgers en waardering voor en invloed op beleid. We brengen opvattingen van burgers over actuele kwesties in kaart en geven inzicht in de waardering voor dienstverlening en beleid. Hiermee kunnen overheden bij belangrijke keuzen de input van hun doelgroepen laten meewegen en/of de dialoog met hen aangaan.

Online burgerpanels
Een online burgerpanel is een uitstekend middel om doelgroepen te betrekken bij belangrijke keuzes. Een representatieve groep burgers geeft input op basis waarvan onderbouwde keuzes zijn te maken. Door aan de leden terug te koppelen welke keuzes zijn gemaakt draagt het instrument bij aan de binding met de gemeente of andere publieke organisaties. De peilingen door middel van het burgerpanel kunnen dienen als een opstap naar een verdiepingsfase. Burgers worden bijvoorbeeld via het panel benaderd om mee te denken met plannen of om zelf met nieuwe ideeën te komen. 

De samenstelling en inrichting van elk online panel is maatwerk, mede afhankelijk welk doel u ermee heeft: onderzoek en/of participatie. De omvang van de panels varieert: van 200 tot enkele duizenden deelnemers. Het aantal peilingen per panel loopt uiteen van enkele per jaar tot twee per maand. Wij verzorgen het hele traject van werving van deelnemers, het op peil en representatief houden van het panel, opstellen vragenlijsten, uitvoering van enquêtes, analyse van uitkomsten en opstellen van de rapportages. Door onze ruime ervaring zijn wij in staat veel oplossingen op een efficiënte wijze toe te passen en als het moet snel te improviseren.

Maatschappelijke peilingen
Als maatschappelijk betrokken bureau doen wij veel en graag onderzoek naar zaken die burgers, patiënten, reizigers, kiezers - kortom de samenleving - direct raken. Dat doen we soms op eigen initiatief en soms in opdracht van media of NGO’s. Een kleine greep:

 • Inwoners grote steden ergeren zich vooral aan bromfietsen (AD, 8 december 2015)
 • Zorg voor burgers is er volgens ambtenaren (nog) niet beter op geworden (Binnenlands Bestuur, 5 november 2015)
 • Oorlogsvluchtelingen welkom, economische vluchtelingen niet (De Volkskrant, 15-8-15)
 • Zeven op de tien Nederlanders maken zich zorgen om klimaat (Trouw, 19-9-2015)
 • Inwoners willen niet meer snijden in zorg; maar gebeurt wel volgens ambtenaren (Binnenlands Bestuur, 10-9-2015)
 • Nederlanders bereid meer te betalen voor groen pensioen (Trouw, 1-6-2015)
 • Weerstand tegen vuurwerk groeit (De Volkskrant, 30-12-2014)
 • Nederlanders: Duitse tol is discriminerend voor niet-Duitsers (Telegraaf, 1-9- 2014)

Meer weten?
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Peter Kanne (06-31943707) of Frank ten Doeschot (053-2005221).

Politieke peilingen
I&O Research voert rond verkiezingen en referenda politieke (zetel)peilingen uit. We zijn – naast 4 andere zetelpeilers – opgenomen in de Peilingwijzer waar de NOS de berichtgeving op baseert en media nemen onze peilingen en analyses regelmatig over. Hoewel we de slotpeiling met betrekking tot de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 niet hadden bedoeld als prognose maar als ‘de stand van zaken van dat moment’, is het prettig te constateren dat de uitslag en onze peiling dicht bij elkaar zaten. We kunnen stellen dat de I&O Research-peiling het overall beeld vrij goed heeft weergegeven. In de vergelijking van de politicoloog Tom Louwerse van de Peilingwijzer kwamen we er na Peil.nl het op één na best uit. 

Meer weten?
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Peter Kanne (06-31943707).

Waarstaatjegemeente (WSJG)
Waarstaatjegemeente is dé toonaangevende bestuurlijke benchmark voor gemeenten. Onderdeel van de benchmark is een burgerpeiling onder de inwoners van uw gemeente en een ondernemerspeiling.

De afgelopen jaren heeft I&O Research zich bewezen als betrouwbare partner voor de uitvoering van de burgerpeiling en de ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente. We voeren de onderzoeken uit volgens de standaard van KING en we voldoen aan alle voorwaarden. Naast het standaardonderzoek bieden we maatwerk met diverse extra’s.

Voor een toelichting of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Jaap Bouwmeester (06-50604828 / 020-3084820) of Ester Hilhorst (020-3084832).

Communicatie-onderzoek
Communicatie is een wezenlijk onderdeel van de overheidsdienstverlening. Of het nu gaat om het geven van informatie over besluiten, het informeren over en betrekken van belanghebbenden bij nieuwe plannen of het op de hoogte brengen van burgers of klanten over bijzondere situaties of risico’s: de inhoud, toon, mediumkeuze en de timing zijn altijd van groot belang. Naar deze zaken doen wij onderzoek. Bijvoorbeeld door na te gaan welke verwachtingen burgers hebben over de informatievoorziening door hun gemeente of wat de effecten zijn van een communicatiecampagne. We werken voor gemeenten, waterschappen, provincies en tal van andere publieke instellingen.

Meer weten?
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Jaap Bouwmeester (06-50604828).

Klantbeleving en klanttevredenheid

Burger centraal, overheid digitaal, kosten minimaal. Dat is het motto van de uitvoeringsagenda “Overheidsbrede dienstverlening 2020, van organisatie naar organiseren”. De overheid wil de vraag van burgers en bedrijven centraal stellen in haar handelen. Tegelijkertijd zien we dat de digitalisering van de overheidsdienstverlening de relatie tussen overheid en burgers & ondernemers raakt. In het overheidsbrede programma Digitaal 2017 is vastgesteld dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen.

I&O Research onderzoekt in hoeverre overheidsorganisaties ambities rond het digitaliseren en klantgericht maken van de dienstverlening werkelijk realiseren en welke verbeterslagen ze nog kunnen maken. We doen dit middels klanttevredenheidsonderzoek (KTO’s) voor individuele organisaties, maar we onderzoeken ook de overheidsdiensverlening in de brede zin. In het onderzoek ‘Kwaliteit van de overheidsdienstverlening’ meet I&O Research de waardering van burgers en ondernemers voor het contact met overheidsorganisaties, in opdracht van de ministeries van BZK en EZ.

Artikelen:
“Hard op weg naar volwassenheid”, Overheidsdienstverlening overheid onder de loep.
Kwaliteit van de overheidsdienstverlening in 2014 weer iets gestegen.

Klanttevredenheid en stakeholders onderzoek
Ons klanttevredenheidsonderzoek is maatwerk. We beschikken over de expertise en mogelijkheden om dit kwalitatief of kwantitatief uit te voeren of uiteraard door middel van een combinatie van beide. We doen tevredenheidsmeting onder tal van doelgroepen en verschillende soorten contact. Enkele voorbeelden: face-to-face enquêtes bij publieksbalies, telefonische enquêtes onder bellers, dienstverlening, online enquêtes onder aanvragers van online producten of diensten, groepsdiscussies met stakeholders etc.

Customer journey
Bij customer journey mapping wordt de beleving van de klantreis, door die klant (burger of ondernemer) als uitgangspunt genomen. Het onderzoek verbindt  deze beleving met de systeemwereld van de overheid. Een customer journey mappingstudy begint bij de vraag wat er gebeurt voordat een klant het eerste contact heeft met uw organisatie. En wat een volgende stap kan (of zal) zijn. En welke daarna? En wat is het eindpunt?
Customer journey mapping heeft overeenkomsten met mystery-shopping, met dit verschil dat we gebruik maken van 'echte mensen' (en geen professionele mystery-shoppers) en echte cases (eventueel aangevuld met zoekopdrachten en kwalitatieve interviews). Het voordeel ten opzichte van mystery-shopping is dat - omdat het om echte mensen en bedrijven gaat - men ook de eigen MijnOverheid, DigiD of e-herkenning kan gebruiken.

Usibility scan & Eye-tracking
Hoe gebruiksvriendelijk is uw website? Kunnen klanten op uw site de informatie vinden die zij zoeken? Werken uw webformulieren naar behoren? Wat kan er nog beter? Een usability scan van I&O Research kan u hier snel uitsluitsel over geven. De usability scan test uw website via concrete opdrachten. U bepaalt welke opdrachten dat zijn. De usability scan verbetert de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van uw website. U ontvangt per getest item gedetailleerde aandachtspunten en verbetersuggesties waar u direct mee aan de slag kunt.

Eyetracking is een specifiek vorm van usability onderzoek waarbij de oogbewegingen van bezoekers van een website worden gevolgd. Dit geeft inzicht in welke delen van een website goed en minder goed worden bezocht. Gebruikers krijgen daarbij opdrachten en na iedere test is er een korte reflectie op hoe het ging. Na het uitvoeren van de opdrachten worden aanvullend vragen gesteld over specifieke onderdelen van de site en over de sterke punten en de verbeterpunten van het herontwerp (debriefing).

Meer weten?
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Jaap Bouwmeester (06-50604828) of
Peter Kanne (06-31943707).

Beleidsevaluatie en rekenkameronderzoek

I&O Research is specialist in het evalueren van (lokaal) beleid. We ondersteunen het openbaar bestuur en non-profitorganisaties en lokale rekenkamers bij het in beeld brengen van de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid. Met onze beleidsevaluaties en rekenkameronderzoek brengen we de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en beleidsinstrumenten in beeld. We ondersteunen overheden om zicht te krijgen op het uiteindelijke effect van de inspanningen. Dat betekent dat er antwoord komt op vragen als:

 • Hebben we bereikt wat we wilden?
 • Hebben we gedaan wat we moesten doen?
 • En heeft het (niet meer) gekost wat het mocht kosten?
 • Werkte het beleid zoals van te voren bedacht?
 • Kan het voortaan op een snellere, slimmere of effectievere wijze?

We bieden maatwerk. Onze onderzoekers en adviseurs zijn uitstekend ingevoerd in uiteenlopende beleidsvelden, in het functioneren van de lokale politiek en bestuur.

Rekenkameronderzoek
Een specifieke vorm van beleidsonderzoek is het rekenkameronderzoek. Het bijzondere van deze vorm van beleidsevaluatie is dat de informatiepositie van de gemeenteraad cruciaal is. Krijgt de raad tijdig de beschikking over de juiste informatie om haar kaderstellende en controlerende rol te kunnen vervullen? Wij brengen de beschikbare informatie in kaart (deskresearch) en verzamelen informatie, via meer interviews, focusgroepen, workshops, online-, schriftelijke en telefonische enquêtes onder de doelgroepen van het beleid.

De bruikbaarheid van uitkomsten staat centraal: we bieden u heldere en controleerbare conclusies en concrete en vaak direct toepasbare verbetersuggesties. We blikken dus niet alleen terug, maar kijken ook vooruit. Wij hebben ruim tien jaar ervaring met het uitvoeren van lokaal rekenkameronderzoek. Door optimaal gebruik van kennis en expertise van onze medewerkers en een slimme aanpak van het onderzoek zijn we snel en efficiënt in de uitvoering en kan de doorlooptijd beperkt blijven.

Meer weten?
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Jaap Bouwmeester (06-50604828).