dinsdag 22 januari 2019

Integratie statushouders Doetinchem: de aanhouder wint

In 2015 was er een sterke toename in de vluchtelingenstroom naar Nederland. Met als gevolg dat Nederlandse gemeenten voor de uitdaging kwamen te staan om een groot aantal statushouders (vluchtelingen met een erkende status) te huisvesten. Dit gold ook voor de gemeente Doetinchem. 
In 2016 en 2017 kreeg zij de taak om 220 statushouders te huisvesten. De gemeente vindt het belangrijk dat deze groep, net als de rest van de bevolking, meedraait in de lokale samenleving. Maar ze had minder goed zicht op de mate waarin dit het geval is. Mede doordat de verantwoordelijkheid om in te burgeren in 2013 bij de statushouders zelf is komen te liggen. Om hier inzicht in te krijgen gaf de gemeente Doetinchem I&O Research opdracht om een onderzoek onder statushouders uit te voeren. 

Vier op vijf statushouders voelen zich thuis
De meeste statushouders zijn van plan hun leven verder op te bouwen in Doetinchem. Zeven op de tien statushouders geven aan dat hun toekomst in Doetinchem ligt, mede omdat ze zich er thuis voelen. Een teken van verbondenheid. De openheid, gastvrijheid en hulpvaardigheid van de lokale bevolking dragen bij aan dit ‘thuisgevoel’. De statushouders zijn bovendien erg tevreden over de begeleiding die zij ontvangen van de gemeente en andere instanties die betrokken zijn bij het integratieproces. Desalniettemin geven de statushouders ook aan dat ze behoefte hebben aan (nog) meer ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal, alsmede bij het vinden van een geschikte opleiding en/of werk. De winst die de gemeente hiermee zou kunnen behalen is substantieel.

Een kwestie van tijd
Want er zijn er ook nog veel uitdagingen. Vooral op het vlak van de sociaaleconomische integratie. Ongeveer de helft van de statushouders volgt op dit moment namelijk geen opleiding en werkt ook niet, noch betaald noch op vrijwillige basis. Daarmee is niet gezegd dat de integratie van statushouders in Doetinchem ‘mislukt’ is. Doetinchemse statushouders willen graag werken maar meedoen in de samenleving is een kwestie van lange adem. Zo hebben de statushouders die langer dan drie jaar in Doetinchem wonen, beduidend minder moeite met de Nederlandse taal en zij hebben daarnaast veel vaker betaald werk of zijn op een andere manier actief (zie grafiek). Dit sluit aan bij landelijk onderzoek door het WODC (‘Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek’; 2017). 

Actief vs. niet actief
(actief = volgt opleiding en/of doet betaald werk, vrijwilligerswerk)


Meer regie nodig
Om de integratie tot een succes te maken is het belangrijk dat de gemeente Doetinchem blijft investeren in langdurige begeleiding van de statushouders. Sterkere regie op het integratieproces vanuit de gemeente en meer samenwerking en afstemming tussen betrokken instanties bieden op de korte termijn kansen om meer statushouders een zinvolle bijdrage te laten leveren aan de lokale samenleving.

 

Het onderzoek is in 2018 uitgevoerd door I&O Research via een enquête onder statushouders en diepte-interviews met betrokken organisaties. Dit verschafte inzicht in de mate waarin de integratie van statushouders vordert en op welke manier de gemeente het proces van integratie in de samenleving verder kan verbeteren en ondersteunen. Omdat het vooral om Syrische en Eritrese statushouders gaat, zijn de vragenlijsten vertaald naar Arabisch en Tigrinya, en vond de afname onder andere plaats met inzet van taal- en cultuurtolken ter plekke. Een intensieve benadering die een respons opleverde van liefst 65 procent.

 

Nieuwsbericht website gemeente Doetinchem

Lees hier het hele rapport

 

Meer informatie:
Jaap Bouwmeester (020-30 84 820, j.bouwmeester@ioresearch.nl
Frank ten Doeschot (053-20 05 200, f.ten.doeschot@ioresearch.nl)

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x