vrijdag 30 oktober 2015

SCP selecteert I&O Research voor het Wmo-melders- en gespreksvoerdersonderzoek

Het ministerie van VWS wil de hele herziening van de langdurige zorg evalueren en heeft aan het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg uit te voeren.
Onderdeel van deze evaluatie is een grootschalig onderzoek onder Wmo-melders, mantelzorgers en Wmo-gespreksvoerders. Het uitvoeren van het veldwerk voor deze opdracht is door middel van een Europese aanbestedingsprocedure aan I&O Research gegund.

De opdracht sluit goed aan bij onze ervaring met complexe dataverzameling tegen hoge kwaliteitseisen en inhoudelijke expertise op het gebied van Wmo en de decentralisaties in het sociaal domein. Op hoofdlijnen bestaat het onderzoek uit een grootschalig face to face onderzoek (> 3.000 persoonlijke interviews) met Wmo-melders en schriftelijk en online onderzoek onder mantelzorgers en zorgprofessionals. Voor het onderzoek wordt medewerking gevraagd van 80 gemeenten. De voorbereidingen van het onderzoek worden nog dit jaar opgestart. Het veldwerk vindt begin 2016 plaats.

Onder andere zal worden nagegaan of met de Wmo de doelen van (zelf)redzaamheid en maatschappelijke participatie worden bereikt, hoe gemeenten invulling geven aan de maatschappelijke ondersteuning van burgers met een beperking en hoe de connectie met de wijkverpleging is geregeld.
Ook wordt bekeken in hoeverre er verschillen zijn met de uitkomsten van de eerste twee Wmo-evaluaties van het SCP (die deels ook door I&O Research zijn uitgevoerd).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbert Zandvliet (0229-282556) en
Gerben Huijgen (053-4825034)

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x