vrijdag 7 januari 2011

Kwetsbare burgers in beeld: handvatten voor preventie

Vanwege hun financiële situatie, wachtlijsten en/of drempelvrees maken kwetsbare burgers nog te weinig gebruik van de in Zaanstad aanwezige algemene voorzieningen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. Het onderzoek is dit voorjaar uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zaanstad.

Het doel van het onderzoek was het achterhalen van mogelijke (verborgen) behoeften van kwetsbare burgers. Ook is gekeken of het huidige aanbod aan voorzieningen bekend is bij de doelgroep en aansluit op de behoeften. Bij kwetsbare burgers gaat het bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke of een (licht) verstandelijke beperking, mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen en allochtone ouderen. Voor het onderzoek heeft I&O Research niet alleen gesprekken met deze mensen gevoerd, maar ook met professionals die in de verschillende wijken actief zijn.

Onderzoeksresultaten
Het onderzoek maakt duidelijk dat kwetsbare burgers dezelfde dingen nastreven als alle andere mensen. Zij willen zich gewenst voelen en nuttig bezig zijn voor de samenleving. Zij hebben behoefte aan vriendschap, contact met familie, een levenspartner en een leuk thuis. Om dit te bereiken, moeten zij wel meer obstakels overwinnen.

Dagbesteding
Als het gaat om dagbesteding, geven veel cliënten aan dat zij iets willen doen dat voldoening geeft. Het aanbod is niet voor iedereen passend. Zo vallen vooral mensen uit de openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) tussen wal en schip. Knutselen is iets te vrijblijvend, de sociale werkplaats vergt juist te veel van hen.

Contacten
Veel ondervraagden geven aan weinig contact te hebben met familie, vrienden en buren. Het probleem zit vaak in het aangaan en onderhouden van contacten. Hier is meer begeleiding bij nodig. De behoefte aan een mentor of maatje is groot.

Wonen
Kwetsbare burgers voelen zich doorgaans veilig in de wijk waar zij wonen. Wel wordt geklaagd over lange wachtlijsten voor aangepaste woningen en woongroepvormen. Ook missen veel ondervraagden een laagdrempelige inloop (buurthuisfunctie) in de wijk.

Financiën
Veel ondervraagden hebben er moeite mee hun eigen financiën te regelen. De meeste van hen moeten rondkomen van een uitkering en hebben veelal te maken met schulden. Voor schuldsanering bestaan ook weer lange wachtlijsten. Daardoor kunnen schulden verder oplopen en dat zorgt voor extra stress. Vanwege een beperkt budget kunnen veel mensen ook moeilijk deelnemen aan (sociale) activiteiten waarvoor een eigen bijdrage geldt.

Aanbevelingen
I&O Research constateert dat vooral moet worden geïnvesteerd in het wegnemen van drempels. Dat kan bijvoorbeeld door een 'outreachende' werkwijze, begeleiding en opleiding. Ook moeten vraag en aanbod elkaar beter leren kennen om tot een goede afstemming te komen. Soms zullen kwetsbare burgers 'gewoon' kunnen meedoen, soms past lotgenotencontact of een maatwerkaanpak beter. 


Meer informatie over het onderzoek: I&O Research Hoorn, Ankie Lempens:( 0229) 282554.

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x