Onze expertises

I&O Research is een maatschappelijk betrokken onderzoeksbureau. Wij leveren onderzoek en advies aan overheid, non-profit- en profitorganisaties.

Onze expertisegebieden

  • Economie & Ruimte
  • Burger & Bestuur
  • Verkeer & Vervoer
  • Werk, Zorg & Jongeren
  • Kennis & Wetenschap
  • Veiligheid & Leefbaarheid
  • Opinie & Politiek
     

Economie & Ruimte

I&O Research biedt actueel economisch inzicht en perspectief voor gemeenten, regio’s, provincies, ondernemersverenigingen en andere partijen. We brengen via kwantitatief en kwalitatief onderzoek de ervaringen van ondernemers met gemeentelijke dienstverlening, vergunningverlening en werkgeversondersteuning in beeld. We zoomen in op specifieke branches en sectoren zoals de detailhandel, de logistieke sector en recreatie & toerisme. I&O Research is dé specialist in het in kaart brengen van koopgedrag en koopstromen, essentiële sturingsinformatie voor detailhandelsbeleid en voor (de aanpak van) herstructurering van winkelgebieden. We voeren rekenkameronderzoeken met economische thema’s uit. Ten slotte brengen we het draagvlak onder verschillende doelgroepen voor (politiek) gevoelige onderwerpen zoals koopzondagen, kermislocaties, nachthoreca, parkeerbeleid en ambulante handel helder in beeld. Zodat u beter onderbouwde beslissingen kunt nemen. 

Economie & Ruimte

Lees meer

Verkeer & Vervoer

Verkeer en vervoer ontstaat overal waar mensen en bedrijven actief zijn. In Nederland is de verkeersintensiteit hoog, vergeleken met andere landen. Dat heeft vooral te maken met de hoge bevolkingsdichtheid en daarnaast met het vele vrachtverkeer. Personenverkeer en goederenverkeer gebruiken samen dezelfde infrastructuur. De invloed van de economische crisis was merkbaar op de Nederlandse wegen. Inmiddels lijkt de filedruk vanwege het economisch herstel weer toe te nemen.

I&O Research vindt en bevraagt uiteenlopende gebruikers van het (vaar)wegen- en ov-net: van automobilisten en verladers op specifieke trajecten tot en met bus- en treinreizigers. Van fietsers en vrachtwagenchauffeurs tot de recreatievaart en loodsen. Dit levert beleidsmakers inzicht in gedrag van reizigers en hun beleving van de infrastructuur en het openbaar vervoer.

Naar Verkeer & Vervoer

 

Lees meer

Veiligheid & Leefbaarheid

Onze veiligheid staat nadrukkelijk in de schijnwerpers, zowel op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Dagelijks zijn er berichten in de media over bedreiging van onze persoonlijke vrijheid, de (vrees voor) criminaliteit en agressie op straat of op het werk. De bedreigingen van de veiligheid, zo ervaren velen, worden pluriformer en talrijker. Tegelijkertijd stellen burgers hoge eisen aan de overheid om hun veiligheid te garanderen. Op dit snijvlak zeten wij ons door middel van beleidsgericht onderzoek in voor beter onderbouwde keuzes van overheden ten aanzien van veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken.

We hebben diverse experts in huis die onder meer ervaring hebben met onderzoek en analyses naar thema’s rond een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Zo voeren we onder meer onderzoek uit naar veiligheidsbeleving en slachtofferschap, veilige publieke taak (agressie en geweld tegenover ambtenaren en bestuurders), openbare orde en veiligheid (preventief fouilleren, cameratoezicht, veilig uitgaan), crisiscommunicatie en alertering. Op het gebied van de leefbaarheid doen we onderzoek naar de waardering voor de openbare ruimte en sociale cohesie en bijvoorbeeld ook opinieonderzoek naar het draagvlak voor de opvang van asielzoekers en overlast van specifieke voorzieningen zoals skaeve huse en windmolenparken. 

Naar Veiligheid & Leefbaarheid

 

Lees meer

Burger & Bestuur

Het openbaar bestuur is sterk in beweging. De overheid kan en wil steeds minder zelf doen en er wordt meer verwacht van burgers. Met name het decentraal bestuur moet ruimte geven om burgers zelf met ideeën te laten komen en hen bij te laten dragen aan de uitvoering daarvan. Tegelijkertijd zien we bij overheden een reflex nieuwe maatregelen te treffen als er iets misgaat. Verder krijgen met name gemeenten steeds meer taken. Ze moeten alle zeilen bijzetten om deze zonder tekorten uit te voeren. Terwijl de onzekerheden zich opstapelen, vraagt de burger kwalitatief goede dienstverlening, een veilige woon- en leefomgeving en (meer) invloed op het beleidskeuzen die worden gemaakt.

In dit krachtenveld opereert ons team Burger & Bestuur. Wij bieden u verschillende onderzoeksoplossingen om burgers en doelgroepen bij het beleid te betrekken, de effecten van het beleid inzichtelijk te maken en een beeld te geven van hoe doelgroepen en stakeholders u zien en waarderen.

Naar Burger & Bestuur

 

Lees meer

Werk, Zorg & Jongeren

Sinds de decentralisaties van 1 januari 2015 hebben gemeenten een aanzienlijke uitbreiding van hun verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van welzijn, maatschappelijke participatie en zorg. Ook de regie op het beleid rondom werkzoekenden, arbeidsgehandicapten en de aansluiting tot de arbeidsmarkt ligt nu bij gemeenten.

Deze nieuwe taken stellen gemeenten voor de uitdaging hun dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van burgers. Daarbij moeten ze samen met andere partners een integraal samenhangend beleid voeren en goed zicht houden op het bereik en de effecten van de gedane inspanningen.

Ook instellingen zijn mede door stijgende kosten genoodzaakt op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen die leiden tot een meer effectieve en efficiënte uitvoering van de zorg.

I&O Research is goed thuis in onderzoek en advies rond deze thema’s. Wij ondersteunen gemeenten en instellingen om inzicht te krijgen op de actuele ontwikkelingen en de effecten te laten zien van het gevoerde beleid op inwoners. Op eigen initiatief – maar in samenwerking met vakblad Zorg & Welzijn – voert I&O Research periodiek landelijk onderzoek uit om te monitoren wat burgers hiervan merken, hoe de tevredenheid met de zorg en de zelfredzaamheid zich ontwikkelen.

Naar Werk, Zorg & Jongeren

 

Lees meer

Kennis & Wetenschap

Het publiceren van wetenschappelijk onderzoek vereist data waarvan de kwaliteit boven alle twijfel verheven is. Hoogwaardige data waarop wetenschappelijk onderzoekers met vertrouwen analyses kunnen uitvoeren. I&O Research beschikt over alle relevante middelen en expertise om kennisinstituten en wetenschappelijke instellingen over alle elementen van de onderzoeksopzet te adviseren en de datacollectie uit te voeren. Onze kennis en ervaring op dit terrein hebben wij gebundeld in het expertiseveld ‘Kennis & Wetenschap’.

Naar Kennis & Wetenschap

 

Lees meer