Ons aanbod

Wij bieden onze klanten betrouwbaar en gedegen onderzoek en zijn creatief in het vinden van vernieuwende onderzoeksoplossingen. We leveren full-service onderzoek en kunnen u op grond van de uitkomsten adviseren. We kunnen desgewenst ook uitsluitend de datacollectie en -verwerking voor u  verzorgen waarbij u zelf met de uitkomsten aan de gang gaat. Tot ons dienstenpakket hoort verder data-analyse en statistische dienstverlening. Ook kunt u bij ons terecht voor de tijdelijke inhuur van gespecialiseerde en ervaren beleids- en marktonderzoekers. Deze verschillende diensten en producten zijn hieronder meer uitgebreid beschreven.

Expertises

We weten wat er speelt bij de overheid en in de publieke sector en bedienen onze klanten graag op de inhoud. Daarvoor hebben we een aantal expertiseteams klaarstaan. Aan de hand van uw onderzoeksvraag brengen we u in contact met een van onze gespecialiseerde onderzoeksadviseurs.

Verder lezen

Onderzoeksmethoden

De belangrijkste indeling in onderzoeksmethoden is die naar kwantitatief of kwalitatief onderzoek. Hieronder leest u wat we daar onder verstaan, welke vormen we aanbieden en hoe we – samen met u – tot een advies komen voor de juiste onderzoeksmethode. Dit kan heel goed een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn, maar ook één van de twee methoden.

Tenslotte kunt u bij I&O Research terecht voor flexibele en tijdelijke onderzoeks- of analysecapaciteit, onder de noemer ‘detachering’.

De onderzoeksvraag bepaalt de onderzoeksmethode

Het is afhankelijk van de onderzoeksvraag welke kwantitatieve of kwalitatieve onderzoeksmethode het best kan worden ingezet. Indien de vraag bijvoorbeeld betrekking heeft op de evaluatie van dienstverlening, ligt een kwantitatief klanttevredenheidsonderzoek, of Mystery Guest onderzoek voor de hand, eventueel aangevuld met kwalitatieve interviews of Customer Journey onderzoek.
Wilt u als opdrachtgever daarentegen, samen met uw stakeholders, nieuw beleid of een dienst ontwikkelen, dan is het beter kwalitatief onderzoek in te zetten: een Co-Creatie-Sessie of Toekomst Trend.

Bevindt u zich nog in een verkennende fase, wilt u weten welke behoeften er leven of hoe stakeholders in het algemeen ergens over denken, dan zijn als kwalitatieve methoden als de Opiniekamer, het Wereldcafé of een Expert Interview geschikt. Kwantitatieve onderzoekmethoden als een opiniepeiling of behoeftenonderzoek bieden hier eveneens uitkomst. Bent u bezig met een verandertraject en wilt u medewerkers of stakeholders motiveren en activeren tot ander gedrag, dan bevelen we een activatieworkshop aan.

Kwantitatief onderzoek

Wat is kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek is onderzoek gebaseerd op een grote steekproef met de bedoeling een representatief beeld over de populatie te geven. Vaak betreft het een enquête, survey of peiling. De onderzoeksvraag wordt geoperationaliseerd in voorgecodeerde vragen en antwoorden.

Met kwantitatief onderzoek achterhalen we gebruikersgedrag, ervaringen en/of -behoeften, meningen, waardering, attituden et cetera. Resultaten drukken we uit in percentages en cijfers, uitmondend in heldere conclusies en aanbevelingen.

I&O Research Panel

Het I&O Research Panel is het online panel van I&O Research. Het panel is ISO 26362-gecertificeerd en heeft betrouwbaarheid en betaalbaarheid voor onze opdrachtgevers hoog in het vaandel. Het I&O Research Panel telt ongeveer 25.000 actieve panelleden. Dit is voldoende groot om landelijk en regionaal representatief steekproefonderzoek uit te voeren of specifieke doelgroepen te benaderen. Tegelijkertijd is de omvang van het panel compact genoeg om betrokkenheid onder onze panelleden te creëren en behouden. Het I&O Research Panel heeft een aantal unieke kenmerken die zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig resultaat.

Aselecte werving
Panelleden voor het I&O Research Panel worden via aselecte steekproeven en actief door ons geworven. Doorgaans doen we dit via steekproeven uit (gemeentelijke) bevolkingsregisters. Wij kiezen er bewust voor om zelfaanmelding niet mogelijk te maken, omdat dit kan leiden tot een selectiebias (alleen in onderzoek geïnteresseerde personen melden zich bijvoorbeeld aan). Daarnaast werven we op eigen initiatief en meerdere keren per jaar via omvangrijke adressensteekproeven uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dit doen we om de kwaliteit van ons panel te borgen en opdrachtgevers betrouwbare uitkomsten te blijven bieden.

Actuele profielkenmerken
Van onze panelleden zijn veel achtergrondkenmerken reeds bekend. Dit maakt het mogelijk om representatieve steekproeven te trekken of een bepaalde selectie voor onderzoek te benaderen. Behalve standaardkenmerken die voortkomen uit de Gouden Standaard van de MarktonderzoekAssociatie (MOA), beschikken we voor een ruime meerderheid van onze panelleden over aanvullende profielkenmerken. Dit zijn bijvoorbeeld vervoermiddelgebruik, het ontvangen of geven van mantelzorg en andere vormen van ondersteuning, en het gebruik van gemeentelijke diensten. Wij vragen onze panelleden hun profielkenmerken actueel te houden. Ze dienen hun achtergrondgegevens minimaal één keer per jaar te controleren en, indien nodig, te actualiseren.

Spaarprogramma om binding panelleden te vergroten
Wij maken gebruik van een spaarprogramma om panelleden te stimuleren tot deelname en hun binding met het panel te vergroten. Panelleden ontvangen spaarpunten voor het invullen van vragenlijsten. Het aantal punten is afhankelijk van de lengte en complexiteit van de vragenlijst. Deze punten kunnen zij inwisselen voor Bol.com-tegoed of een donatie aan een goed doel. Door het spaarprogramma zorgen we voor een goede balans tussen enerzijds panelleden die meedoen omdat ze betrokken zijn of onderzoek interessant vinden, en anderzijds panelleden die meedoen omdat ze er wat aan kunnen overhouden. Met deze aanpak realiseren we een ‘gezonde’ respons van gemiddeld 45% à 50%.

Meer weten?
Heeft u vragen over het I&O Research Panel, neem dan contact op met:

Robbert Zandvliet
06-52821055
r.zandvliet@ioresearch.nl

 

Instrumenten voor kwantitatief onderzoek

 • Online surveys
 • Telefonisch onderzoek
 • Face-to-face onderzoek
 • Schriftelijk onderzoek
 • Scannen
 • Tellingen

Ons scanaanbod

Vormen van kwantitatief onderzoek

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Medewerkersonderzoek
 • Behoeftenonderzoek
 • Opinieonderzoek
 • Burgerpeiling / draagvlakonderzoek
 • Mobiliteitspeiling
 • Koopstromenonderzoek
 • Mystery Guest onderzoek
 • Customer Journey

Benchmarkonderzoek

 • Burgerpeiling Waarstaatjegemeente
 • Ondernemerspeiling Waarstaatjegemeente
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo
 • Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
 • Veiligheidsmonitor

Meer over benchmarkonderzoek

Meer weten?

Heeft u vragen over I&O Kwantitatief Onderzoek, neem dan contact op met:

Gerben Huijgen
06-25048610
g.huijgen@ioresearch.nl

 

Kwalitatief onderzoek

Wat is kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek is kleinschalig onderzoek naar beweegredenen, belevingen en motieven van diverse doelgroepen, zoals klanten, burgers, reizigers, cliënten, kiezers en ondernemers. We achterhalen hiermee onderliggende denkbeelden, waarden, drijfveren, ervaringen en gevoelens. Kwalitatief onderzoek is geschikt om het verhaal achter het verhaal bloot te leggen, om mensen te laten associëren en – vaak in dynamische samenspraak met elkaar – te komen tot nieuwe invalshoeken, innovaties, ideale positionering, ander beleid, et cetera. Het vormt vaak een waardevolle aanvulling op kwantitatief onderzoek, maar kan ook prima los daarvan worden ingezet.
Kwalitatief onderzoek is niet bedoeld en geschikt om cijfermatige, generaliseerbare uitspraken over de populatie te doen.

Vormen van kwalitatief onderzoek die I&O Research aanbiedt

 • Co-Creatie Sessie
 • Vissenkom Sessie
 • Toekomst Trend
 • Wereldcafé
 • Activatie Workshop
 • Opiniekamer
 • Focusgroep
 • Diepteinterviews
 • Expert Interviews

Ons aanbod

I&O Research beschikt op haar locatie in Amsterdam over een professioneel en sfeervolle gespreksruimte, met meekijk- en meeluister faciliteiten. Binnen onze organisatie werken we met een team van getrainde kwalitatief onderzoekers en een pool van gespecialiseerde externe kwalitatief onderzoekers die zich aan ons hebben verbonden.

Bij kwalitatief onderzoek maken we gebruik van verschillende creatieve technieken en interactieve tools om het uiterste uit de sessies te halen.

Meer weten?

Heeft u vragen over I&O Kwalitatief Onderzoek, neem dan contact op met:

Mireille Koomen
06-30416716
m.koomen@ioresearch.nl

 

Detachering

Detachering van onderzoekers en data-analisten

Indien u kampt met (tijdelijke) onderbezetting of behoefte heeft aan specialistische onderzoeks-expertise, kunt u eveneens een beroep op ons doen. I&O Research detacheert data-analisten en onderzoekers bij overheidsorganisaties en andere publieke organisaties. Ons kandidatenbestand omvat junior-, medior- en seniormedewerkers.

Voordelen van detachering

Detachering biedt de mogelijkheid om uw personeelsbestand flexibel in te richten. Met behulp van detachering kunt u werkzaamheden tijdig afronden die anders blijven liggen of ernstig vertragen. Detachering bespaart u tijd en kosten voor de werving van een geschikte kandidaat.

Voordelen van detacheren via I&O Research

Onderzoek en data-analyse is ons vak. I&O Research voert al zo’n 20 jaar onderzoek en data-analyse uit en kent het werkveld en daarmee de geschiktheidseisen. Bovendien kunnen gedetacheerden gebruik maken van de kennis die wij zelf in huis hebben.

Wat doen we voor u?

Op basis van een intake leveren we u cv’s van kandidaten die u kunt uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Pas wanneer u een kandidaat daadwerkelijk wilt inzetten, stellen wij een detacheringsvoorstel op met passend uurtarief. U kunt ook zelf een kandidaat voordragen. Wij bieden u dan een payroll oplossing aan.

Meer weten?

Voor informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Katrien Brendel. Zelf gedetacheerd worden via I&O Research? Stuur haar dan je cv toe.

Katrien Brendel
053-2005214
k.brendel@ioresearch.nl

 

Datascience

Context

Organisaties nemen tal van beslissingen in een snel veranderende omgeving. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we als dienstverlener ons personeel zo optimaal mogelijk inzetten? Zijn er binnen onze gemeente factoren die leiden tot een hoger gebruik van voorzieningen of liggen er andere kansen om de doelen te bereiken? Welke factoren zorgen voor een hogere klanttevredenheid? Inzichten uit data kunnen u helpen bij het nemen van onderbouwde, evidence-based beslissingen.

I&O Research is uw partner om data te vertalen naar inzichten en concrete resultaten, waarmee uw organisatie aan de slag kan. Wij kennen de uitdagingen waar overheden en non-profitorganisaties voor staan. Als specialist op het gebied van datascience brengen wij inhoudelijke vakkennis, ICT-kennis en methodologische en statistische vaardigheden samen. Datascience zien wij als een proces dat we samen met u ingaan. We werken doelgericht, in korte sprints en bepalen samen met u de gewenste output.

Ons aanbod

 • Quick-scan datascience: snel inzicht in de kansen op het gebied van datascience voor uw organisatie. Welke data heeft u al in huis? Welke andere databronnen zijn er? Wat is de kwaliteit van deze data?
 • Datamining: het verzamelen van nieuwe data, uit interne en externe bronnen.
 • Bestandscleaning en -koppeling: het opschonen van bestanden om betrouwbare en zinvolle analyses te kunnen maken. Door bestanden te koppelen kunnen we nieuwe verbanden onderzoeken, met mogelijk verrassende inzichten.
 • Data-analyse: analyses gericht op het beschrijven, verklaren of voorspellen van patronen. We gebruiken hiervoor de meest geschikte analysemethoden. Bijvoorbeeld: classificatie- en clusteranalyse, tekstanalyse en decision tree modelling.
 • Datavisualisatie: inzichten grafisch weergeven, bijvoorbeeld met grafieken, kaarten en stroomschema’s. In een interactief dashboard, factsheet, infographic of andere presentatievorm.
 • Implementatieworkshops: hoe gaan de resultaten uit het datascience-traject ‘leven’, zodat alle betrokkenen hiermee aan de slag gaan?

Wij kunnen dit op projectbasis voor u doen maar kunnen ook één van onze specialisten bij u detacheren om met uw data aan de slag te gaan.

Een aantal cases

Stichting LISA:
Voor stichting LISA heeft I&O verkend in hoeverre het mogelijk is om mutaties uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) automatisch te verwerken in het vestigingenregister van LISA. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Een groot gedeelte van de KvK-inschrijvingen (circa 45%) is echter niet relevant voor het LISA-register. Tot nu toe werd een groot deel van de mutaties handmatig bekeken. Met behulp van historische data is een model gebouwd om te voorspellen of een KvK-vestiging ook is opgevoerd als bedrijfsvestiging in LISA. Dit kon met een maximale betrouwbaarheid van 87%. Uit het model komt naar voren dat een groter gedeelte geautomatiseerd afgehandeld kan worden. Ongeveer de helft van de KvK-inschrijvingen die voorheen handmatig beoordeeld werden, kan nu geautomatiseerd worden afgehandeld, zonder kwaliteitsverlies. Dit leidt tot een grote efficiencyslag.

NS:
We hebben in overleg met de NS bekeken of de publiekswaardering van stations samenhangt met de weersomstandigheden. Data over het weer hebben we betrokken van het KNMI DataCenter. Het verband bleek te bestaan, maar was minder groot dan verwacht.

Veiligheidsmonitor:
Voor de grootschalige dataverzameling van de Veiligheidsmonitor (voor gemeenten en CBS) hebben we een responsvoorspelmodel ontwikkeld op basis van steekproefkenmerken. Zo kan de meest optimale bruto steekproefomvang voor deelnemende gemeenten worden bepaald en besparen we onszelf en de gemeenten kosten.

Kamer van Koophandel:
Voor de Kamer van Koophandel (KvK) hebben we geautomatiseerde tekstanalyses uitgevoerd op open antwoorden uit een meerjarig databestand van klanttevredenheidsonderzoek. Dit leverde resultaten op die zeer bruikbaar waren voor deze organisatie.

Meer weten?

“Datascience is veelzijdig en geeft de mogelijkheid om met verrassende nieuwe kennis en inzichten te komen. Daarmee kunnen we de samenleving (nog) mooier maken.”

Rachel Beerepoot
053-2005250
r.beerepoot@ioresearch.nl

 

Meer informatie

Bent u er nog niet uit? We adviseren u graag over welke aanpak het best bij uw onderzoeksvraag past. Neem gerust contact op met een van onze onderzoekadviseurs voor een vrijblijvend advies.

Gerben Huijgen

algemeen en datacollectie
053 200 52 02
g.huijgen@ioresearch.nl

Rachel Beerepoot

werk, zorg en jongeren
053 200 52 50
r.beerepoot@ioresearch.nl

Peter Kanne

opinieonderzoek, politiek, ngo’s
020 308 48 05
p.kanne@ioresearch.nl

Jaap Bouwmeester

burger, bestuur, veiligheid
020 308 48 20
j.bouwmeester@ioresearch.nl

Marjolein Meurs

verkeer en vervoer
053 200 52 40
m.meurs@ioresearch.nl

Mireille Koomen

kwalitatief onderzoek
020 308 48 24
m.koomen@ioresearch.nl

Thijs Lenderink

economie, ruimte, koopstromen
053 200 52 30
t.lenderink@ioresearch.nl

Robbert Zandvliet

kennis en wetenschap
020 308 48 12
r.zandvliet@ioresearch.nl